Jo bhi bura bhala hai allah janta hai

Allah Wo hai jiss kay siwa koi Maabood nahi. Jo loge apna maal Khuda ki raah men kharch krtay hen phr us k baad na to ahsaan jatatay hen aur na ezza detay hen un ka ajr un k Rab k paas hai un pr na to kuch khof hai na wo udaas hon gay Sura Baqra Ayat Wo inhen naik kaam ka hukm daitey hen aur burey kaam se roktey hen aur paak cheezon ko in k liay halal kartey hen aur na paak cheezon ko in par haram tehratey hen aur in par se bojh aur toq jo in par they utartey hen. Hum tum say rozi nahi maangtay bulkay Hum khud tumhen rozi den gay. Best Karisma Kapoor song collection.

Uploader: Malazilkree
Date Added: 9 September 2017
File Size: 46.2 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 42989
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

Post Dil Shayari Name: To watch videos non-fullscreen: Go To Topic Listing. Beshak namaaz be hayaee aur buraee say rokti hai.

Wo logon say apney gehwaray mein baatain karay jata aur bari umar mein bhi aur woh naik logon mein say hoga. Wo jo apney gharon se na huq nikaley byra sirf is baat par k unhon ne kaha hamara Rab Allah hai. Un ki sift us bgala ki tarah bayan ki gae hai jis ki pehley zameen se konpalen nikleen is k baad wo kheti khub phalli phooli aur mazboot hui aur phir apney taney par seedhi khari ho gae.

Mili hawaon mein udne ki wo saza yaaro Mili hawaon mein udne ki wo saza yaaro Ke main zameen ke rishton se kat gaya yaaro Mili hawaon mein udne ki wo saza yaaro [ Wo Allah jis nay tumharay liye zameen ki tamam cheezon ko paida kya phir aasman ki taraf qasad kiya aur un ko theek thaak saat aasman banaya aur Wo har cheez ko jaanta hai.

Jab farishton ney kaha aey Marium!

Aey humaray Parwardigaar Tujhi per hum ney bharosa kya hai aur Teri hi taraf rujoo kertay hain aur teri hi tarf lotna hai. Allah Taalaa unhen hidayat daita hai jo Allah ki jata par chala salamti ki raah par aur apney hukm say andheron say nikal ker noor ki taraf laata hai aur raah-e-raast ki taraf un ki rehbari kerta hai Sura Maeda Ayat Tumharay maal aur aulad tumahri aazmaeesh hain aur Allah kay paas Ajr e azeem hai.

jo bhi bura bhala hai

This action cannot be undone! Wo tumharay aamaal ko khoob jaantay hen. Jo Allah ki madad keray ga Allah bhi zaroor us ki madad keray ga. Let us know your feedback so we can evolve and improve.

funhealth.xyz discussions chat forums: Archive through December 04,

Phir is k baad tumharay dil pathar jaisay bulkay is bhi zyaada sakht hogaey. Sign In Sign Up.

Muhammad Khuda k Paighamber hen aur jo loge in k saath hen wo kaafiron k haq men sakht hen aur aapas men reham dil. Wo maan kay pait men tumhari soorten jiss tarah bjala chaahta hai banata hai. Pus jo log duniya ki zindagi ko aakhirat kay badlay baich chukay hain unhen Allah Taalaa ki raah mein jihad kerna chahaiye aur jo shaks Allah Taalaa ki raah mein jihad kertay huye shahdat paa ley ya ghalib aajaye nanta hum ussay bara sawab inayat farmayen gay.

Wo har cheez say ba-khabar hai. Sine mein jalan aankhon mein tufan sa q hai is shahar mein har shakhs pareshan sa q hai dil hai to dhadakane ka bahana koi dhundhe pathar ke tarah behis-o-bejan sa q hai tanhai ke ye kon si manzil hai rafiqo ta-hadd-e-nazar ek bayaban sa q hai hum ne to koi baat nikali nahi gham ke wo zud-e-pasheman pasheman sa q hai kya koi nai baat nazar aati hai hum mein aaina hamen dekh ke hairan sa q hai Add to my favorite.

Sura Aal-e-Imran, Ayat No 86 Aur tum kyon kar kufr karo gey jab k tum ko Khuda ki ayatein parh parh kar sunai jati hen aur tum men IS ka paighamber mojud hai aur jis ne Khuda ki hidayat ko mazbut pakar lya wo seedhey rastey lag gya.

sajda jagjit singh lata mangeshkar - Free Online Videos Best Movies TV shows - Faceclips

Sura Nisa Ayat 85 Jo shaks koi buraee nura ya apni jaan per zulm keray phir Khuda say istaghfaar keray to woh Khuda ko bakshney wala meharbani kerney wala payega. By Admin Album Songs Read full lyrics Aur kisi admi k liay mumkin nahi k Khuda bjala se baat karey magar ilhaam k zariay se ya pardey k peechay se ya koi paighamber bhej dey to wo Khuda k hukm se jo Khuda chahey, zahir kardey.

Aur agar tmhara Rab chahta to tamam loge imaan laatey to kya tum logon per zabardasti karna chatay ho k wo momin ho jaaen.

Aur jab in say kaha jaata hai k aur logon ki tarah tum bhi imaan laao to jawab daitay hen k kya hum aisa imaan laaen jaisa bewaqoof laae hain. Sura Baqra Ayat 28, 29 Kya logon ko bhalaai ka hukm kartay ho? Momino paighamber k bulaney ko aisa khayal na karna jaisa tum aapas men aik doosrey ko bulatey ho.

Dil Shayari

Rasool imaan laaya har us cheez pe jo us per Allah ki jaanib say utri aur momin bhi Allah aur Uss k farishton aur Uss ki kitabon aur Uss k Rasulon par imaan laaey.

Aur jab in say kaha jata hai kay zameen mein fasaad na karo to jawaab daitay hain k hum to sirf islaah kerney waalay hain. Sura Baqra Ayat 21, Wo Allah hi hai jo tumhen allh ki chamak daraney aur umeed dilaney kay liye dikhata hai aur bhaari bhaari baadlon ko paida kerta hai.

Jis din in k mun aag men ultaey jaaengey to wo kahen gey aey kaash hum Khuda ki farmanbardari kartey aur Rasul ka hukm maantey Sura Ahzaab, Ayat No

1 Comment

  1. I consider, that you are not right. I can prove it. Write to me in PM, we will discuss.

  2. Zuluktilar

    16.10.2018 at 10:28

    Speak directly.

  3. In my opinion you are not right. I am assured. I can prove it. Write to me in PM, we will communicate.

  4. You are not right. Write to me in PM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« Older posts

© 2018 DOWNLOAD FILES

Theme by Anders NorenUp ↑